U bent nu op de SBWN pagina: klik hier om terug te keren naar de algemene hoofdpagina

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele SportbondSectievergadering 3 november 2012

Op 3 november 2012 vond de sectievergadering van Watervrienden Nederland plaats, waar een aantal belangrijke punten is besproken.

Dringende oproep: Watervrienden Nederland moet zich versterken

Bij de opening deed voorzitter Harry Claassen een dringende oproep aan alle aanwezigen; maar eigenlijk gericht aan alle aangesloten verenigingen en hun leden:
”Vandaag presenteren wij een sluitende begroting, zonder verhoging van de sectiebijdrage. Ook de basiscontributie van de NCS wordt niet verhoogd. Enerzijds is dat positief in een tijd waarin veel verenigingen financieel onder druk staan. Anderzijds moeten we ons realiseren dat de NCS en Watervrienden Nederland nu wel zeer kwetsbaar zijn. De rek is eruit, meer tegenslagen zullen niet opgevangen kunnen worden.

De bond, U dus, moet zich ernstig beraden over hoe wij weer sterker kunnen worden:

Sterker, door te groeien in omvang,

Sterker, door ander inkomsten te vinden,

Sterker, door activiteiten en voorzieningen te bieden die anderen verleidt om toe te treden tot de NCS en tot Watervrienden Nederland.

Bij deze opdracht past geen passief gedrag. De NCS is meer dan ooit tevoren een bundeling van vriendenclubs, die alleen kan bestaan als die vrienden zelf bereid zijn te werken aan het voortbestaan. Het bestuur geeft slechts leiding aan dat proces en is niet de plaats waar alle problemen kunnen worden neergelegd om te worden opgelost!

Wij rekenen op uw constructieve bijdragen aan een oplossing.”

Vaststelling begroting(en)

Traditioneel stellen we in de novembervergaderingen van de NCS en van Watervrienden Nederland de begrotingen voor het volgende jaar vast.

De begroting van Watervrienden Nederland heeft een redelijk sluitend resultaat, zodat geen verhoging van de sectiebijdrage nodig is. Er zijn wel enkele verschuivingen ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van aanpassingen in de bondsbegroting van de NCS. Het verminderen van het aantal bondscongressen en de daaraan gekoppelde sectievergaderingen tot eenmaal per jaar levert een besparing op van enkele duizenden euro’s. Een andere financiële verschuiving wordt veroorzaakt door het feit dat de bond uit bezuinigingsoverwegingen geen/minder aandacht zal besteden aan jubilea. Het aantal jubilarissen neemt (gelukkig) progressief toe. Nadeel is wel dat de kosten daarmee navenant toenemen. Het sectiebestuur is van mening dat jubilarissen gekoesterd moeten blijven en heeft besloten de aandacht die we daaraan moeten geven van de bond over te nemen. Dit leidt tot meerkosten in de sectiebegroting.

Verhoging reiskostenvergoeding

Vrijwilligerswerk doe je vrijwillig en voor je eigen plezier! Het positieve effect ervan is vaak ook voor het plezier van anderen. Wij huldigen daarom het standpunt dat vrijwilligerswerk geen geld hoeft te kosten voor de vrijwilliger. Om die reden is besloten om de kostenvergoeding voor autoreizen t.b.v. de Watervrienden Nederland met ingang van 1 januari 2013 te verhogen naar € 0,25 per km.

De hogere reiskostenvergoeding wordt gedekt binnen de bestaande begroting. Dit kan natuurlijk alleen wanneer er verstandig met declarabele reizen wordt omgegaan. Het sectiebestuur doet een nadrukkelijk beroep op alle functionarissen om zoveel mogelijk gezamenlijk te reizen en bijvoorbeeld te zoeken naar efficiënte locaties e.d. 

Deze verhoging van de vergoeding heeft in principe geen fiscale consequenties. Elke vrijwilliger in Nederland mag maximaal € 1.500,- per jaar belastingvrij aan vergoeding ontvangen. Hieronder vallen ook de meerdere reiskostenvergoedingen. Zolang een individuele vrijwilliger niet over het maximum heengaat, is er dus niets aan de hand. Zou het maximum wel worden overschreden dan behoort dit bij de opgave Inkomstenbelasting te worden vermeld.

Één landelijke vergadering per jaar

Als onderdeel van de bezuinigingen is besloten dat er voortaan slechts éénmaal per jaar een NCS-bondscongres plaats vindt. In aansluiting daarop is er dan ook slechts één sectievergadering van Watervrienden Nederland. Naar verwachting vinden deze bijeenkomsten in het voorjaar plaats.

Het sectiebestuur zal tijdig de verenigingen informeren over de te verwachten contributie voor het volgende jaar, zodat de penningmeesters daar in de begroting voor hun eigen vereniging rekening mee kunnen houden. Ook zal het sectiebestuur een plan maken om de communicatie met de verenigingen op een andere manier te versterken.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Margriet Verdegaal (Bondsbureau NCS) lichtte de stand van zaken m.b.t. de VOG toe. Sinds 1 september bestaat de mogelijkheid voor verenigingen die bij de NCS zijn aangesloten om de kosten van een VOG voor een vrijwilliger te declareren. De declaratie moet worden ingediend bij de NCS; de uitbetaling verloopt via NOC*NSF. Een toelichting op de procedure is te vinden op de NCS website; daar wordt ook verwezen naar formulieren en bijbehorende handleidingen.

NOC*NSF beveelt verenigingen aan om een VOG aan te vragen voor nieuwe vrijwilligers. In de discussie hierover bleek dat enkele verenigingen ook voor bestaande vrijwilligers een VOG willen vragen.

Ondersteuning bij ledenwerving

In de sectievergadering heeft Jan Soek namens het bondsbureau een presentatie gegeven van promotiemateriaal waarmee verenigingen ledenwerfacties kunnen ondersteunen. Tegen geringe kosten kunnen verenigingsspecifieke posters en ansichtkaarten, zo nodig per tak van sport of per verenigingsactiviteit, worden gemaakt en levert de NCS ondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Peters van het bondsbureau.

Commissies

Agenda

10/11/18

NCS Bondscongres

 La Place, de Meern

02/07/19

CSIT World Sports Games

 Tortosa, Catalunya