Reglementen-CWP

Reglement CWP

De CWP hanteert het volgende reglement.

 1. Het reglement NCS-Waterpolotoernooien is ondergeschikt aan het "Algemeen Sportreglement sectie NCS-Zwemmen".
 2. Alle deelnemers dienen de Fair-Play gedachte hoog te houden.
 3. Inschrijving geldt voor alle toernooidagen. De SVWN stelt elk jaar de deelnamekosten per team vast. De deelnamekosten worden vermeld in de Tarievenlijst Sectie NCS-Zwemmen (hierna te noemen: Tarievenlijst).
 4. In de jaarlijkse uitnodiging tot inschrijving wordt een uiterste datum vermeld tot wanneer de inschrijving kostenloos ongedaan kan worden gemaakt. Als een team na de sluitingsdatum wordt teruggetrokken, wordt het in de Tarievenlijst vermelde bedrag in rekening gebracht.
 5. Voor elk team, dat een deelnemende vereniging inschrijft, huurt de vereniging op één van de door de CWP voorgestelde data een zwembad met waterpolofaciliteiten en neemt de organisatie van de speeldag voor zijn rekening. De huurkosten kunnen tot maximaal het geldende verenigingstarief van het betreffende zwembad bij de NCS gedeklareerd worden.
 6. De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de wedstrijdmiddag.
 7. De CWP zal, voor zover mogelijk, iedere toernooimiddag een CWP-lid als supervisor de middag laten bijwonen.
 8. Indien er door de verhuurder geen toezichthouder is aangesteld, is de organiserende vereniging verantwoordelijk voor het aanwijzen van toezichthouders.
 9. Wedstrijdformulierensets (9 stuks per speeldag) worden eenmalig verstrekt aan de organiserende verenigingen. Als deze op de wedstrijddag niet aanwezig blijken te zijn, wordt het hiervoor in de Tarievenlijst vermelde bedrag aan de betreffende vereniging in rekening gebracht.
 10. Elk team dient vooraf zijn aanvoerder bekend te maken. Voor de aanvang van de wedstrijd dienen de aanvoerders van beide teams de namen en capnummers van hun spelers/speelsters op het wedstrijdformulier in te vullen.
 11. De aanvoerder is verantwoordelijk voor het bijtijds leveren van de voor zijn/haar team ingedeelde scheidsrechters en juryleden.
 12. De indeling in de verschillende competities wordt jaarlijks vastgesteld en op het rooster vermeld.
 13. Per speeldag worden 9 wedstrijden gespeeld.
 14. Wedstrijdduur 2x8 minuten bruto. Er wordt direct gewisseld.
 15. Er wordt gespeeld volgens de FINA-spelregels met de volgende uitzonderingen:
  • 30 secondenregel (WP 20.16) niet van toepassing
  • Time-outs (WP12) zijn niet toegestaan
  • Een U20 (WP21.3a) duurt bij bruto speeltijd 30 seconden
  • Een speler, die zich schuldig maakt aan grof optreden (WP 21.11), mag niet na 4 minuten vervangen worden (UZV ipv UMV-4).
 16. Elk team dient haar eigen caps mee te brengen en moet 10 min. voor de aanvang van de wedstrijd gereed staan. Als een team, om welke reden dan ook, niet tijdig te water is, wordt een vervangende uitslag vastgesteld conform artikel 33.
 17. Deelname is mogelijk voor zowel heren als dames, mits lid van een bij de NCS aangesloten vereniging en minimaal 12 jaar oud.
 18. Indien geconstateerd wordt, dat een persoon heeft deelgenomen aan een toernooiwedstrijd, terwijl hij/zij op moment van deelname geen lid was van (een vereniging aangesloten bij) de NCS, dan wordt de vereniging, waarvoor hij/zij uitkwam, beboet met het in de Tarievenlijst vermelde bedrag.
 19. Indien een team over te weinig eigen spelers/speelsters beschikt, is het, na overleg met de betrokken aanvoerders en de wedstrijdleiding, toegestaan om spelers/speelsters van een ander team of een andere vereniging te lenen. Dit overleg dient ook plaats te vinden, als spelers van een ander team van de eigen vereniging geleend worden. Bij het lenen van spelers dient de Fair-Play gedachte uitdrukkelijk in acht genomen te worden.
 20. Indien geconstateerd wordt, dat bij het lenen van spelers artikel 16 niet voldoende is nageleefd, kan de supervisor of CWP besluiten de wedstrijd ongeldig te verklaren en een vervangende uitslag vaststellen conform artikel 33.
 21. Een team met ‘geleende’ spelers/speelsters mag uit maximaal 9 personen bestaan. Bij overschrijding wordt een vervangende uitslag vastgesteld conform artikel 33.
 22. Als een team met minder dan 5 eigen spelers/speelsters een wedstrijd speelt, wordt een vervangende uitslag vastgesteld conform artikel 33.
 23. Als een team met minder dan 5 eigen spelers/speelsters aantreedt en zich onvoldoende inspant om de toernooimiddag normaal te laten verlopen door spelers/speelsters te lenen en aan zijn scheidsrechtersverplichtingen te voldoen, wordt dat team beboet alsof het niet is opgekomen. Dit ter beoordeling van de supervisor of CWP.
 24. Het team, dat het eerst in het programma genoemd wordt, speelt met witte caps.
 25. Elk team dient tenminste één scheidsrechter beschikbaar te hebben op de dagen, dat het team is ingeroosterd.
 26. In principe wordt elke wedstrijd gefloten door 2 scheidsrechters. Kan een team geen bevoegde scheidsrechter leveren, dan dient de aanvoerder te trachten een scheidsrechter te regelen onder de op dat moment niet-spelende aanwezige scheidsrechters. In overleg tussen de wedstrijdleiding en aanvoerders kan besloten worden de wedstrijd door 1 scheidsrechter te laten leiden.
 27. Indien het om roostertechnische redenen (vrijwel) onmogelijk is om een wedstrijd door scheidsrechters van andere verenigingen dan de spelende, te laten leiden, worden in zo’n situatie scheidsrechters van beide spelende verenigingen ingeroosterd.
 28. De scheidsrechters zorgen, dat hun namen op het wedstrijdformulier ingevuld worden en controleren en ondertekenen na afloop het formulier. Als ondertekening achterwege blijft, wordt de wedstrijd niet meegeteld voor hun licentie-telling.
 29. Voor het behoud van zijn/haar licentie dient een scheidsrechter ten minste op 3 middagen per seizoen te fungeren. Indien er minder wordt gefungeerd, dan wordt die scheidsrechter opnieuw beoordeeld. Indien er 2 seizoenen niet is gefungeerd, dan volgt automatisch intrekking van de licentie. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan worden de scheidsrechters (indien mogelijk) direct na de door hun gefloten wedstrijd bijgeschoold.
 30. Bij het niet/te laat aanwezig zijn en/of bij terugtrekking van het toernooi is de volgende boeteregeling van kracht:
  1. Indien een team niet in staat is om op te komen op een toernooidag, waarop voor het betreffende team wedstrijden zijn vastgesteld, wordt de betreffende vereniging een boete in rekening gebracht. Het bedrag is afhankelijk of er wel of niet een (tijdige) afmelding heeft plaatsgevonden. Afmelding dient te geschieden bij de supervisor of het NCS-Bondsbureau. Bij een afmelding per E-mail kan er niet vanuit gegaan worden, dat deze tijdig door de geadressseerde gezien wordt. Indien ontvangst niet door geadresseerde bevestigd wordt, dient via een andere weg contact gezocht te worden met supervisor of NCS-Bondsbureau. De bedragen zijn vermeld in de Tarievenlijst. Indien er op een toernooimiddag één of meer wedstrijden uitvallen ten gevolge van het te laat verschijnen van een team, wordt de betreffende vereniging de in de Tarievenlijst vermelde boete opgelegd.
  2. Indien een team meer dan 10 minuten na het vastgestelde aanvangstijd van een wedstrijd pas gereed is om te water te gaan, wordt de betreffende vereniging de in de Tarievenlijst vermelde boete opgelegd.
 31. Er kunnen geen protesten worden ingediend.
 32. Een speler/speelster, die een UZV oploopt, wordt automatisch voor 2 wedstrijden geschorst. Dit zijn de wedstrijden direct volgend op de wedstrijd, waarin de overtreding begaan werd. Dit kunnen dus wedstrijden van de volgende speeldag zijn. Wordt later geconstateerd, dat een geschorste speler toch heeft meegespeeld, dan wordt een vervangende uitslag vastgesteld conform artikel 33.
 33. Een vervangende uitslag is 0-5 in het nadeel van het team, dat de vervangende uitslag veroorzaakt. In het geval, dat de wedstrijd wel gespeeld is en het andere team heeft met meer dan 4 doelpunten verschil gewonnen, dan wordt het aantal door het andere team gescoorde doelpunten verhoogd met 5. In het geval, dat beide teams een vervangende uitslag veroorzaken, wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.
 34. De organiserende vereniging zorgt, dat de eerste (witte) bladen van de wedstrijdformulieren van de gespeelde wedstrijden aan de supervisor worden overhandigd. Indien deze niet aanwezig is, dient de organiserende vereniging de witte bladen van de formulieren binnen 2x24 uur naar het NCS-Bondsbureau te sturen.
 35. De supervisor houdt de stand bij en zorgt voor regelmatige publikatie van uitslagen en standen op http://zwemmen.sport4all.nl/polo.
 36. In gevallen, waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding in overleg met de supervisor (indien aanwezig) en/of de CWP.
Watervrienden Nederland
Asterweg 125
1031 HM, Amsterdam
T:020 6363061
sec@watervriendennederland.nl
Terug naar boven